Informujemy, iż Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0112/16-00 realizuje projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice – część III”. Projekt jest finansowany w ramach Priorytetu II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 59 976 787,15 PLN
Wartość dofinansowania projektu z Funduszy Europejskich wynosi 25 547 633,46 PLN

Celem projektu realizowanego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice – część III” jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Stare Babice oraz zapewnienie odpowiedniej ilości wody spełniającej obowiązujące wymagania jakościowe.

Cel projektu zostanie osiągnięty w wyniku inwestycji obejmujących m.in. :
- rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej,
- odprowadzenia ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice bezpośrednio do oczyszczalni,
- rozbudowę sieci wodociągowych,
- wykonanie monitoringu sieci wodociągowej,
- wykonanie instalacji do zdalnego odczytu danych z urządzeń wodomierzowych.

Planowane efekty
Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do powstania 20,13 km kanalizacji sanitarnej i 7,52 km sieci wodociągowej oraz wdrożenia inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej - ul. Pohulanki bis do oczyszczalni ścieków - Etap II.
Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z odrzutami sieci i budową przepompowni ścieków oraz studni przelewowej w miejscowości Stare Babice (ul. Krótka i ul. Sienkiewicza). Na chwilę obecną stan zaawansowania robót budowlanych wynosi ponad 90%. W najbliższych dniach planowany jest rozruch przepompowni. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to II kwartał 2022 roku.Odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice do oczyszczalni - część I (przepompownia "Miła").Przedmiotem zadania jest budowa przepompowni ścieków „Miła” wraz z komorą zasuw i komorą przepływomierzy, jak również budowa kanału grawitacyjnego PVC Ø400 mm na odcinku od granicy dz. ew. nr 584/2 do przepompowni oraz budowa przyłącza wodociągowego 90 mm zakończonego hydrantem ppoż. na terenie przepompowni. Stan zaawansowania robót budowlanych wynosi 90%. W najbliższych dniach planowany jest rozruch przepompowni. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to przełom II i III kwartału 2022 r.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej w miejscowości Borzęcin Mały i Borzęcin Duży.W ramach zadania, wybudowane zostało ok. 1,6 km kanalizacji sanitarnej DN 200, ok. 190 m odrzutów DN 160 do granic nieruchomości oraz strefowa pompownia ścieków z przewodem ciśnieniowym o długości 712 m. Wykonano już roboty budowlane. W najbliższych dniach planowany jest rozruch przepompowni oraz przeprowadzenie czynności odbiorowych. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to II kwartał 2022 r. Ponadto, aktualnie prowadzone są prace projektowe rozbudowy sieci umożliwiającej podłączenie mieszkańców do sieci kanalizacyjnej w II linii zabudowy w ul. Takt Królewski.Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice.Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa sieci punktów pomiarowych, tworzących w przyszłości inteligentny system monitoringu sieci wodociągowej, zlokalizowany na terenie gminy Stare Babice. Spółka planuje wdrożyć efektywne kosztowo rozwiązania związane z zarządzaniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury, przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu jakości świadczonych usług, ograniczenia liczby awarii, strat wody oraz zużycia energii elektrycznej.

INFORMACJE OGÓLNE

Polityka spójności, w perspektywie finansowej 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020, na którą składa się również Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, ma za zadanie dążyć do zrównoważonego rozwoju gospodarki i zwiększenia konkurencyjności, co będzie możliwe przez wsparcie rozwoju infrastruktury technicznej w Polsce. Wszystkie projekty, które w ramach tego programu otrzymały dotacje, przyczyniają się nie tylko do rozwoju gospodarczego kraju, ale również wpływają na życie codzienne Polaków.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o. jest beneficjentem środków pochodzących z funduszu spójności w perspektywie finansowej 2007 – 2013. W ramach największego w historii Gminy Stare Babice zamierzenia inwestycyjnego została wybudowana druga bardzo nowoczesna Stacja Uzdatniania Wody oraz rozbudowana i zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków. Ponadto wybudowano 113,61 km sieci kanalizacji sanitarnej i 13,5 km sieci wodociągowej, tym samym umożliwiając podłączenie się do gminnej kanalizacji 11 690 mieszkańcom, a do sieci wodociągowej 328 mieszkańcom.

W październiku 2016 roku przedstawiciele Spółki podpisali umowę na dofinansowanie kolejnych inwestycji polegających na budowie 33,66 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 14,69 km sieci wodociągowej w ramach funduszu spójności, dostępnego w perspektywie 2014 – 2020.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT


Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (dawne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) dla projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności U. E. wymaga się powołania specjalnej komórki instytucjonalnej w ramach struktur Beneficjenta, odpowiedzialnej za przygotowanie, realizację i rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjnych..

Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko – Babice” Sp. z o.o. Zarządzeniem Nr 1/2007 z dnia 01.03.2007 roku w ramach struktury przedsiębiorstwa powołał komórkę organizacyjną pod nazwą JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Stare Babice”, zwanej dalej JRP.

Jest to specjalny zespół specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie, organizację, monitorowanie oraz rozliczanie projektu w następujących obszarach działania:

Zarządzanie
• Zamówienia Publiczne
• Zawieranie Umów
• Kontrola Finansowa
• Monitoring i Sprawozdawczość
• Rozliczenia

Przygotowanie projektu – określenie zakresu inwestycji, kontrakty na roboty budowlane, usługi i dostawy, identyfikacja zagrożeń i problemów.
Wdrażanie projektu – aktualizacja dokumentów składanych w instytucjach, wprowadzanie zmian prawnych, przestrzeganie procedur wdrażania, przestrzeganie procedur wewnętrznych, przygotowanie dokumentacji przetargowej.
Nadzór nad realizacją – kontrola postępu prac, bezpośrednia współpraca z wykonawcami, identyfikacja zagrożeń i odpowiednie reagowanie.
Finansowanie i planowanie – wnioskowanie o środki, dokonywanie płatności, sporządzanie wniosków o płatność.
Monitoring i sprawozdawczość – – przygotowanie raportów i sprawozdań dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających projekt, opisywanie zagrożeń i problemów oraz informowanie o nich odpowiednie instytucje, prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi, przedstawianie informacji dla instytucji kontrolujących.

Zakres działania Jednostki jest bardzo szeroki i dotyczy przygotowania całego procesu inwestycyjnego w tym dokumentów formalno – prawnych (uzyskanie uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych), przygotowanie i prowadzenie przetargów (na usługi, dostawy i roboty budowlane).

Ponadto prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych oraz koordynacja wszystkich służb zaangażowanych w przygotowanie projektu do realizacji i ostateczne wdrożenie, rozliczenie i przekazanie projektu do eksploatacji.

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020


Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o. wzięło udział w konkursie nr 1 w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Konkurs był dedykowany działaniu 2.3, tj. Gospodarce wodno – ściekowej w aglomeracjach dla II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zgodnie z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie harmonogramem, Gminne Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o dofinansowanie w dniu 29 stycznia 2016 roku, dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Stare Babice – część III”.
Zakres inwestycji objętych wnioskiem o dofinansowanie zawiera następujące rodzaje działań inwestycyjnych:

• rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej;
• odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice bezpośrednio do Oczyszczalni;
• rozbudowę sieci wodociągowych;
• modernizację stacji uzdatniania wody w Starych Babicach;
• zaprojektowanie, wykonanie instalacji oraz wdrożenie monitoringu sieci wodociągowej;
• rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym polegającą na zwiększeniu wydajności o 50%.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia będącego III etapem uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Stare Babice zostanie wybudowanych 33,66 km sieci kanalizacyjnej, stwarzającej możliwość podłączenia 3 344 nowych mieszkańców oraz 14,69 km sieci wodociągowej pozwalającej się podłączyć 384 mieszkańcom.

W dniu 28 października 2016 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana Umowa nr POIS.02.03.00-00-0112/16-00 dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice – część III”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

• Wartość ogółem: 53 585 806,89 zł
• Wydatki kwalifikowane: 30 468 658,29 zł
• Dofinansowanie: 25 898 359,54 zł
• Wkład własny: 27 687 447,35 zł

Dotychczas zrealizowano 19 zadań o wartości równej 32 883 213,63 zł odpowiednio: dofinansowanie bezzwrotne: 22 026 480,04 zł, pożyczka: 7 557 083,11 zł, środki własne: 3 299 650,48 zł – są to zadania zamknięte i rozliczone.

Do realizacji pozostało jeszcze 7 zadań (zarówno projektowych, jak i związanych z rzeczową ich realizacją) na kwotę równą
27 093 573,52 zł (odpowiednio: dofinansowanie bezzwrotne: 6 645 253,42 zł, pożyczka 7 142 916,89 zł, środki własne 13 305 403,21 zł) – są to zadania w realizacji lub jeszcze nie rozpoczęte.

59 mln zł

wartość ogółem

28 mln zł

dofinansowanie

31 mln zł

wkład własny

33 mln zł

wydatki kwalifikowane

Zakres inwestycji objętych wnioskiem o dofinansowanie zawiera następujące rodzaje działań inwestycyjnych:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o. wzięło udział w konkursie nr 1 w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020 dla działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach dla II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie Gminne Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o dofinansowanie w dniu 29 stycznia 2016 roku.

• rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej;
• odprowadzenia ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice bezpośrednio do Oczyszczalni;
• rozbudowy sieci wodociągowych;
• modernizację stacji uzdatniania wody w Starych Babicach;
• wykonanie instalacji i wdrożenie poszczególnych systemów w Zintegrowany System Informatyczny tak aby informacje z każdego poszczególnego modułu były dostępne dla pozostałych zwiększając efektywność pracy.


Integracja w poniżej przedstawionych aspektach pozwala na kompleksowe zarządzanie infrastrukturą sieciową oraz pozostałymi składnikami przedsiębiorstwa:

• wykonanie monitoringu sieci wodociągowej;
• wykonanie instalacji do zdalnego odczytu danych z urządzeń wodomierzowych klientów Spółki;
• wykonanie systemu GIS;
• wykonanie systemu finansowo – księgowego;
• wykonanie e-BOK (elektroniczne biuro obsługi klienta);
• rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym polegającą na zwiększeniu wydajności o 50%.

Planowana rozbudowa stacji uzdatniania wody obejmować będzie:

• zwiększenie wydajności o 50% poprzez montaż filtrów w hali technologicznej;
• budowę nowego zbiornika retencyjnego o pojemności 500 m3 wody.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia będącego III etapem uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Stare Babice zostanie wybudowanych 33,66 km sieci kanalizacyjnej dla 3 344 mieszkańców oraz14,69 km sieci wodociągowej dla 384 mieszkańców.

W dniu 28 października 2016 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana Umowa nr POIS.02.03.00-00-0112/16-00 dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice – część III”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.