projekty unijne

INFORMACJE OGÓLNE


Polityka spójności, w perspektywie finansowej 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020, na którą składa się również Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, ma za zadanie dążyć do zrównoważonego rozwoju gospodarki i zwiększenia konkurencyjności, co będzie możliwe przez wsparcie rozwoju infrastruktury technicznej w Polsce. Wszystkie projekty, które w ramach tego programu otrzymały dotacje, przyczyniają się nie tylko do rozwoju gospodarczego kraju, ale również wpływają na życie codzienne Polaków.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o. jest beneficjentem środków pochodzących z funduszu spójności w perspektywie finansowej 2007 – 2013. W ramach największego w historii Gminy Stare Babice zamierzenia inwestycyjnego została wybudowana druga bardzo nowoczesna Stacja Uzdatniania Wody oraz rozbudowana i zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków. Ponadto wybudowano 113,61 km sieci kanalizacji sanitarnej i 13,5 km sieci wodociągowej, tym samym umożliwiając podłączenie się do gminnej kanalizacji 11 690 mieszkańcom, a do sieci wodociągowej 328 mieszkańcom.

W październiku 2016 roku przedstawiciele Spółki podpisali umowę na dofinansowanie kolejnych inwestycji polegających na budowie 33,66 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 14,69 km sieci wodociągowej w ramach funduszu spójności, dostępnego w perspektywie 2014 – 2020.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT


Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (dawne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) dla projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności U. E. wymaga się powołania specjalnej komórki instytucjonalnej w ramach struktur Beneficjenta, odpowiedzialnej za przygotowanie, realizację i rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjnych..

Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko – Babice” Sp. z o.o. Zarządzeniem Nr 1/2007 z dnia 01.03.2007 roku w ramach struktury przedsiębiorstwa powołał komórkę organizacyjną pod nazwą JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Stare Babice”, zwanej dalej JRP.

Jest to specjalny zespół specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie, organizację, monitorowanie oraz rozliczanie projektu w następujących obszarach działania:

Zarządzanie
• Zamówienia Publiczne
• Zawieranie Umów
• Kontrola Finansowa
• Monitoring i Sprawozdawczość
• Rozliczenia

Przygotowanie projektu – określenie zakresu inwestycji, kontrakty na roboty budowlane, usługi i dostawy, identyfikacja zagrożeń i problemów.
Wdrażanie projektu – aktualizacja dokumentów składanych w instytucjach, wprowadzanie zmian prawnych, przestrzeganie procedur wdrażania, przestrzeganie procedur wewnętrznych, przygotowanie dokumentacji przetargowej.
Nadzór nad realizacją – kontrola postępu prac, bezpośrednia współpraca z wykonawcami, identyfikacja zagrożeń i odpowiednie reagowanie.
Finansowanie i planowanie – wnioskowanie o środki, dokonywanie płatności, sporządzanie wniosków o płatność.
Monitoring i sprawozdawczość – – przygotowanie raportów i sprawozdań dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających projekt, opisywanie zagrożeń i problemów oraz informowanie o nich odpowiednie instytucje, prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi, przedstawianie informacji dla instytucji kontrolujących.

Zakres działania Jednostki jest bardzo szeroki i dotyczy przygotowania całego procesu inwestycyjnego w tym dokumentów formalno – prawnych (uzyskanie uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych), przygotowanie i prowadzenie przetargów (na usługi, dostawy i roboty budowlane).

Ponadto prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych oraz koordynacja wszystkich służb zaangażowanych w przygotowanie projektu do realizacji i ostateczne wdrożenie, rozliczenie i przekazanie projektu do eksploatacji.

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020


Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o. wzięło udział w konkursie nr 1 w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Konkurs był dedykowany działaniu 2.3, tj. Gospodarce wodno – ściekowej w aglomeracjach dla II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zgodnie z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie harmonogramem, Gminne Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o dofinansowanie w dniu 29 stycznia 2016 roku, dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Stare Babice – część III”.
Zakres inwestycji objętych wnioskiem o dofinansowanie zawiera następujące rodzaje działań inwestycyjnych:

• rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej;
• odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice bezpośrednio do Oczyszczalni;
• rozbudowę sieci wodociągowych;
• modernizację stacji uzdatniania wody w Starych Babicach;
• zaprojektowanie, wykonanie instalacji oraz wdrożenie monitoringu sieci wodociągowej;
• rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym polegającą na zwiększeniu wydajności o 50%.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia będącego III etapem uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Stare Babice zostanie wybudowanych 33,66 km sieci kanalizacyjnej, stwarzającej możliwość podłączenia 3 344 nowych mieszkańców oraz 14,69 km sieci wodociągowej pozwalającej się podłączyć 384 mieszkańcom.

W dniu 28 października 2016 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana Umowa nr POIS.02.03.00-00-0112/16-00 dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice – część III”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

• Wartość ogółem: 53 585 806,89 zł
• Wydatki kwalifikowane: 30 468 658,29 zł
• Dofinansowanie: 25 898 359,54 zł
• Wkład własny: 27 687 447,35 zł

Dotychczas zrealizowano 19 zadań o wartości równej 32 883 213,63 zł odpowiednio: dofinansowanie bezzwrotne: 22 026 480,04 zł, pożyczka: 7 557 083,11 zł, środki własne: 3 299 650,48 zł – są to zadania zamknięte i rozliczone.

Do realizacji pozostało jeszcze 7 zadań (zarówno projektowych, jak i związanych z rzeczową ich realizacją) na kwotę równą
27 093 573,52 zł (odpowiednio: dofinansowanie bezzwrotne: 6 645 253,42 zł, pożyczka 7 142 916,89 zł, środki własne 13 305 403,21 zł) – są to zadania w realizacji lub jeszcze nie rozpoczęte.

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007-2013


Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o. w listopadzie 2009 roku złożyło wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Stare Babice” w ramach 6 rundy konkursowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W pierwotnym zakresie realizacji przedsięwzięcia znalazły się inwestycje z zakresu budowy Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody, budowy 100,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy 13,4 km sieci wodociągowej i modernizacji sieci kanalizacyjnej o długości 2,3 km. Ponadto wnioskodawca był zobowiązany do wskazania ilości osób, które w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną podłączone do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (zakres projektu obejmuje podłączenie 11 128 mieszkańców) oraz 328 mieszkańców do sieci wodociągowej. Projekt został zakwalifikowany jako „projekt duży” tzn. że kwota przeznaczona na inwestycje przekraczała 50 mln. euro i instytucją wdrażającą był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) przy współdziałaniu z JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) – wspólna pomoc we wspieraniu projektów dla europejskich regionów. Jest to inicjatywa mająca na celu usprawnienie przygotowania projektów ubiegających się o finansowanie z funduszy unijnych i pomoc państwom członkowskim w szybszym wykorzystaniu dotacji UE oraz w bardziej efektywny sposób. Wnioskodawca był również zobligowany do przyłączenia kolejnych 562 mieszkańców. Przy bardzo ekspansywnej rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej zdecydowano, że koniecznym jest rozbudowa oczyszczalni, która wg. założeń z 2009 i 2010 roku mogła zapewnić odbiór ścieków od 22 500 mieszkańców tj. (22 500 Równoważnej Liczby Mieszkańców – liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach). W rezultacie prac koncepcyjnych nad rozbudową oczyszczalni ścieków podjęto decyzję o jej modernizacji do wielkości 44 000 RLM już na docelowe potrzeby Gminy Stare Babice.

Zakres inwestycji objętych wnioskiem o dofinansowanie zawierał następujące rodzaje działań inwestycyjnych:

• Budowa kompleksowego systemu kanalizacji sanitarnej;
• Rozbudowa sieci wodociągowych;
• Budowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym;
• Rozbudowa oczyszczalni ścieków;
• Budowa kompleksowego systemu kanalizacji sanitarnej;

Przy projektowaniu układu kanalizacji jako dominujący przyjęto grawitacyjne odprowadzenie ścieków. Ciśnieniowy transport ścieków przewiduje się lokalnie w przypadku niekorzystnego ukształtowania terenu. Sieć kanalizacyjna była realizowana w latach 2007 – 2016 praktycznie we wszystkich sołectwach Gminy tj. Babice Nowe, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Janów, Klaudyn, Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Kwirynów, Latchorzew, Lipków, Lubiczów, Mariew, Stanisławów, Stare Babice, Topolin, Wierzbin, Wojcieszyn, Zalesie, Zielonki Parcela, Zielonki Wieś.

Łącznie w ramach projektu zostało wybudowanych 113,61 km sieci kanalizacyjnej oraz 42 przepompownie. Współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacyjny w 2009 roku wynosił około 43 %, natomiast po zrealizowaniu projektu założono ponad 90 % dostępność do sieci dla blisko 20 000 odbiorców.

Rozbudowa sieci wodociągowych

Ze względu na wysoki stopień zwodociągowania Gminy w ramach projektu uwzględniono budowę sieci w sołectwach, w których ze względu na ekspansywną, nowopowstałą zabudowę mieszkaniową wystąpiła taka konieczność. Budowa sieci wodociągowej prowadzona była dla sołectwa Klaudyn i Stare Babice. Ponadto wybudowano wodociąg łączący sieć wodociągową na terenie gminy Stare Babice z siecią wodociągową warszawskiego wodociągu północnego dla zapewnienia alternatywnego zabezpieczenia mieszkańców w wodę, na wypadek ekstremalnych zjawisk. Łączna długość magistrali wodociągowych, sieci wodociągowych i spinek wyniosła 13,5 km.


59 mln zł

wartość ogółem

28 mln zł

dofinansowanie

31 mln zł

wkład własny

33 mln zł

wydatki kwalifikowane

Zakres inwestycji objętych wnioskiem o dofinansowanie zawiera następujące rodzaje działań inwestycyjnych:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o. wzięło udział w konkursie nr 1 w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020 dla działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach dla II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie Gminne Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o dofinansowanie w dniu 29 stycznia 2016 roku.

• rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej;
• odprowadzenia ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice bezpośrednio do Oczyszczalni;
• rozbudowy sieci wodociągowych;
• modernizację stacji uzdatniania wody w Starych Babicach;
• wykonanie instalacji i wdrożenie poszczególnych systemów w Zintegrowany System Informatyczny tak aby informacje z każdego poszczególnego modułu były dostępne dla pozostałych zwiększając efektywność pracy.


Integracja w poniżej przedstawionych aspektach pozwala na kompleksowe zarządzanie infrastrukturą sieciową oraz pozostałymi składnikami przedsiębiorstwa:

• wykonanie monitoringu sieci wodociągowej;
• wykonanie instalacji do zdalnego odczytu danych z urządzeń wodomierzowych klientów Spółki;
• wykonanie systemu GIS;
• wykonanie systemu finansowo – księgowego;
• wykonanie e-BOK (elektroniczne biuro obsługi klienta);
• rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym polegającą na zwiększeniu wydajności o 50%.

Planowana rozbudowa stacji uzdatniania wody obejmować będzie:

• zwiększenie wydajności o 50% poprzez montaż filtrów w hali technologicznej;
• budowę nowego zbiornika retencyjnego o pojemności 500 m3 wody.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia będącego III etapem uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Stare Babice zostanie wybudowanych 33,66 km sieci kanalizacyjnej dla 3 344 mieszkańców oraz14,69 km sieci wodociągowej dla 384 mieszkańców.

W dniu 28 października 2016 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana Umowa nr POIS.02.03.00-00-0112/16-00 dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice – część III”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Slide Strefa klienta O nas Tel.: (22) 722-90-08
Tel.: (22) 752-92-53
e-mail: bok@eko-babice.pl
E-FAKTURA poniedziałek 8:00 – 17:00
wtorek-czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 15:00
E-BOK ADRES KONTAKT GODZINY OTWARCIA GPK EKO-BABICE Sp. z o.o.
ul. Kutrzeby 36
05-082 Stare Babice
EBOK
Skip to content